സമൂഹത്തെ പ്രീതി പെടുത്താന്‍ ആണെങ്കില്‍ പേന എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ ധീര എഴുത്ത് കാരി മാധവികുട്ടിയ്ക്ക്

Friday, April 5, 2013

തിരിച്ചറിവുകള്‍

അന്നോരു പറഞ്ഞു ഒളൊരു പൌറാക്കിയാന്ന്.. പിന്നീട് ഓള് ഓര്‍ക്കൊക്കെ ജാടക്കാരിയായി..
ഇന്നിപ്പോ പറയാ ഓക്ക് മുടിഞ്ഞ അട്ടിട്യൂടാന്ന്...

പക്കേങ്കില് ഓളെന്നും ഓളെയിനി.. .. അത് ഓക്കും അറിയാ ഒല്ക്കും അറിയാ..

2 comments:

deeps said...

thats some zilzila writing...had to read couple of times to get the head n tale...
u got some lovely posts...

sonushaji said...

NJANGAKKUM ARIYAAM,,,, :)